Retningslinjer for borgeroplysning i KNR

– oplysning om borger og samfund (OBS) 

 

OBS udsendelsen består af en række oplysende indslag, samlet under programtitlen OBS (Oplysning til Borgerne om Samfundet).

Formålet med OBS indslag på KNRs platforme er at bringe samfundsinformation af generel interesse for seerne.

OBS udsendelsen sammensættes, redigeres og programsættes af KNR.

OBS indslagene behandles efter følgende regler og vilkår:

 

1. Hvad kan man informere om i OBS?

1.1 Samfundsinformation defineres i denne forbindelse som rådgivning om almene livsforhold samt oplysninger om borgernes rettigheder og pligter i vort samfund.
1.2 Informationerne kan have karakter af oplysning om fx. humanitære og sygdomsmæssige forhold, trafik, miljø, uddannelse m.m.
1.3 Information om love, anordninger, bekendtgørelser og lignende bør som hovedregel først bringes efter endelig vedtagelse. Det er vigtigt, at denne form for information er klar og entydig fx i forhold til tidligere gældende regler.
1.4 OBS indslag kan indeholde henvisning til, hvor borgerne kan få yderligere relevant information fx. et telefonnummer eller henvisning til en web adresse. Se endvidere pkt. 4.4.

 

2. Hvem kan få indslag med i OBS?

2.1 KNR vurderer ud fra almindelige redaktionelle principper, om et indslag har en karakter, der kan vises i OBS, herunder om det skønnes at være af betydning for en større samfundsgruppe.
2.2 Følgende virksomheder/organisationer mv. kan ikke helt eller delvist finansiere produktioner til OBS:

  • Aktieselskaber der helt eller delvis er ejet af selvstyret, samt Selvstyrets nettostyrede virksomheder og lignende som opfattes som en kommercielle virksomhed har ikke adgang til Borgeroplysninger.
  • Virksomheder mv., hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning eller anden indtagelse
  • Arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier og religiøse bevægelser.
  • Virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.
  • Virksomheder, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler.

 

3. Krav til OBS indslag

3.1. Informationerne skal være saglige og upartiske.
3.2. Der må ikke forekomme agitation for et bestemt synspunkt vedrørende det forhold, der informeres om.
3.3. I forbindelse med eller i OBS indslag må der ikke forekomme nogen form for reklamemæssig udnyttelse eller ensidig reklamelignende omtale af tilmeldings- og afleveringsfrister til en interessent. Det gælder både for enkeltpersoner, firmaer, foreninger, organisationer, produkter, interesser og andet. 
3.4. Der kan ikke bringes indslag i OBS om indsamlinger. Med hensyn til KNRs støtte til landsindsamlinger henvises til KNRs gældende praksis med skiltning i TV og omtale i radio. 
3.5. Afsender krediteres på afmeldingen af spottet med navn og evt. logo. 
3.6. Hvis produktionen er støttet finansielt (sponsoreret) af andre end Afsender, skal sponsor krediteres i kreditlisten eller på slutskiltet – som hovedregel er det sponsors virksomhedsnavn, der skal anføres - ikke sponsors logo. Produktionsselskabers logo må ikke angives i forbindelse med OBS indslag. 
3.7. Inden produktion af et OBS indslag skal manus med angivelse af indslagets omtrentlige varighed indsendes til KNR. Manus skal godkendes af KNR, før produktion af indslaget kan sættes i gang. KNR kan tages med på råd under produktionen.
Dersom indslaget allerede er færdigproduceret, skal KNR have det til gennemsyn og godkendelse. Dette kan evt. føre til krav om ændringer inden udsendelse.
3.8 Varighed for visningen af OBS indslaget i KNR er maksimeret til 35 dage. Udover 35 dage indgås der en ny aftale 
3.9. Den færdige produktion godkendes af KNR. Efter denne godkendelse bliver indslaget endeligt programsat af KNR.

 

4. Ansvar

4.1. KNR tager stilling til, om de indkomne forslag kan godkendes som OBS indslag. Herunder:
    At sikre udsendelser produceret af Afsenderen overholder KNRs retningslinjer for kvalitet, alsidighed, mangfoldighed, saglighed og upartiskhed, som public servicestationen KNR er forpligtet til jf. den gældende Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed.
·    At varetage kontakten til KNR vedrørende administration, aflevering, digital overførelse, efterbehandling/konvertering samt programplanlægning af udsendelserne. 
4.2. KNR har ansvaret for udsendelsen af OBS indslag. KNR har således redigeringsretten og retten til placering i programfladen. Når det er muligt, bliver Afsenderen dog kontaktet, inden KNR foretager en redigering af indslaget.
4.3. Alle indslag skal indeholde afsender, det vil sige navn på den myndighed, organisation eller forening, som står for informationen, og som er indholdsansvarlig for denne.
4.4. Henvisninger. Hvis indslaget henviser til en hjemmeside, skal sidens primære formål være at oplyse. Den må ikke reklamere for en kommerciel virksomhed. Den må ikke fremhæve opfordring til medlemskab og økonomisk støtte.
Henvisning i indslaget til Facebook eller andre sociale tjenester skal være redaktionelt begrundet og der må ikke vises logo.

 

5. Rettigheder

5.1. KNR opnår non-eksklusive ret til at bruge produktionen i KNRs udsendelsesvirksomhed. KNRs udsendelsesvirksomhed omfatter KNRs udsendelse trådløst (terrestrisk eller via satellit), kabel-distribution samt andre lignende former for udsendelse uanset den anvendte teknik, herunder fx. webcast samt udnyttelse af produktionen on-demand på alle platforme uanset format (streaming eller download), dvs. tilrådighedsstillelse af en produktion på en sådan måde, at almenheden får adgang til den på et individuelt valgt sted og tidspunkt.
5.2. Afsenderen skal indestå for at have erhvervet samtlige rettigheder til de værker, fremførelser, lydoptagelser mv., som evt. indgår i produktionen. Krav, som 3. mand kan rejse i forbindelse med KNRs anvendelse af produktionen efter stk. 5.1, er KNR uvedkommende.
5.3. Afsenderen indestår for at der er indhentet fornøden NCB-autorisation.
5.4. Uanset 5.2. afregner KNR direkte med Koda (tekstforfattere og komponister) og evt. Gramex (Fonogramproducenter og udøvende kunstnere) for sin offentlige fremførelse af produktionen.
Producenten skal derfor oplyse om eventuel anvendelse af musik (plademærke og -nummer, varighed, titel, komponist, kunstner). Oplysningerne skal senest fremsendes sammen med produktionen.

 

6. Praktiske oplysninger

6.1. Produktionen skal, uden omkostning for KNR og friholdt for 3. mands krav, leveres i udsendelsesklar stand. KNR fastsætter det endelige udsendelsestidspunkt.
6.2. OBS indslaget skal tekstes af Afsenderen og er for KNR uden omkostning. 
6.3. KNR taksere et administrationsgebyr for håndtering af OBS indslag 
Prisen er 2.500 kr. for en længde på 0-60 sekunder. Varer indslaget længere end 60 sekunder, så stiger prisen med 950 kr. pr. ekstra påbegyndt minut
6.4. Produktionen afleveres iht. til gældende KNR-format. Yderligere info om KNRs formatkravspecifikation til eksterne producenter kan findes på www.knr.gl/eksterne-producenter
6.5. Det færdigproducerede og godkendte OBS indslag skal være i hænde i KNR senest 14 dage før den første planlagte sendeuge. 

Skriv til os

Kontakt KNR på formularen herunder, på info@knr.gl, eller til

KNR | Box 1007 | Issortartarfimmut 1A | 3900 Nuuk

Ring på (+299) 361500 | Fax. (+299) 361502

Afdeling
CAPTCHA
Skriv de tegn der er på billedet.
Dette spørgsmål afgør, om du er et menneske, for at forhindre automatisk indsendelse af spam.